• رادار خزر شرقی تاريخ نصب اسفند 1385

  رادار خزر شرقی تاريخ نصب اسفند 1385

 • رادار تبریز تاريخ نصب خرداد 1384

  رادار تبریز تاريخ نصب خرداد 1384

 • رادار اهواز تاريخ نصب ارديبهشت 1383

  رادار اهواز تاريخ نصب ارديبهشت 1383

      Time: 01/21/17 09:44:35 PM

 اهواز

CAPPI

15min- 30min- 45min- 60min- 75min-
 

SRI

15min- 30min- 45min- 60min- 75min-
 

ppI

15min- 30min- 45min- 60min- 75min-
 

MAX

15min- 30min- 45min- 60min- 75min-